دبیرخانه دائمی جشنواره رستوران محبوب

گروه بین الملل فرازمان دبیرخانه دائمی جشنواره رستوران محبوب،مجری برگزاری این گردهمایی بزرگ در کشور می باشد.